Gemba Fest 2018

14 juni 2018 >

VOLLEDIGE AGENDA>

INSCHRIJVEN>

Practitionertraining Lean Plannen

4 juni 2018 >

VOLLEDIGE AGENDA>

INSCHRIJVEN>

Online voorwaarden

Disclaimer

Toegang tot en gebruik van deze site en de producten en diensten die via deze site beschikbaar zijn, wordt beheerst door deze Disclaimer en de Privacy Statement. Alle gegevens die u stuurt naar Arpa Training en Consultancy dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Voor wat betreft persoonsgegevens welke u aan Arpa Training en Consultancy ter beschikking stelt, geldt dat  Arpa Training en Consultancy handelt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor meer informatie verwijst Arpa Training en Consultancy naar haar Privacy Statement, die op deze site is geplaatst.

Aansprakelijkheid
Arpa Training en Consultancy zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar geeft ter zake geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Arpa Training en Consultancy kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Arpa Training en Consultancy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw toegang (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot de site.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van de diensten op deze website en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze diensten.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Arpa Training en Consultancy hyperlinks naar websites van derden weergeeft, is het gebruik van dergelijke hyperlinks volledig voor eigen risico. Arpa Training en Consultancy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Arpa Training en Consultancy worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de websites van Arpa Training en Consultancy.

Intellectuele eigendomsrechten
Arpa Training en Consultancy, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Arpa Training en Consultancy.

Deze Disclaimer en de site worden beheerst door het Nederlandse recht.

Privacy Statement

De bescherming van uw persoonsgegevens is van belang! Wij respecteren uw persoonlijke levenssfeer en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel via deze website aan ons verschaft of die reeds in ons bezit is, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

U kunt deze website anoniem raadplegen.

Indien u via deze site een (online)dienst afneemt, vragen wij naar uw (bedrijfs)naam, functie, adres, telefoonnummer en (e-mail)adres. Deze gegevens gebruiken wij om die dienst te verlenen en te administreren en voorts om u van tijd tot tijd te informeren over onze dienstverlening. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Indien u niet langer e-mailings van Arpa Training en Consultancy wenst te ontvangen, kunt u uzelf op elk gewenst moment uitschrijven via de link onderin ieder e-mailbericht.

Wijzigingen
Deze privacy verklaring kan worden gewijzigd. De actuele privacy verklaring kunt u op elk moment op de site raadplegen. Een wijziging zal door middel van een aankondiging weergegeven worden op onze site.

Aansprakelijkheid
Arpa Training en Consultancy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ontvreemding door derden van de hier aan de orde zijnde persoonlijke gegevens van gebruikers.

Copyright 2014 Arpa Training en Consultancy BV

© 2014 Arpa Training en Consultancy BV