Arpa Training en Consultancy BV 2012

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle training- en consultancy activiteiten die door Arpa Training en Consultancy (hierna te noemen Arpa) verricht worden.

Artikel 1. Definities

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een training of consultancy is gesloten.
Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan een training deelneemt.
Training: cursus, training, workshop, of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
Open training: training met deelnemers uit verschillende bedrijven en/of organisaties.
Besloten training: training met deelnemers uit hetzelfde bedrijf en/of organisatie of samenwerkend aan eenzelfde project.

Artikel 2. Algemeen

1. Arpa heeft als doel de opdrachtgever te ondersteunen bij het vormgeven en/of verwezenlijken van een doelstelling en/of resultaat. Dit doet Arpa door middel van training, workshops, begeleiding, presentaties etc. Gezien de aard van de werkzaamheden kan het bereiken van het resultaat niet gegarandeerd worden.
2. Arpa verplicht zich tot het uitvoeren van de werkzaamheden naar beste kunnen, inzicht en vermogen.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3. Toepasselijkheid

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en daaruit voortvloeiende werkzaamheden die met Arpa worden overeengekomen.
2. Wijzigingen van of aanvullingen op de algemene voorwaarden dienen door Arpa uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd. 
3. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze algemene voorwaarden.
4. Op elke overeenkomst tussen de opdrachtgever en Arpa is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 4. Inschrijving en bevestiging open training

1. Inschrijving voor de door Arpa te verzorgen open trainingen vindt plaats door het inzenden van het volledig ingevulde inschrijfformulier door de opdrachtgever.
2. De opdrachtgever draagt zorg voor de juiste informatie omtrent deelnemers en factuuradres.
3. Arpa bevestigt een inschrijving steeds schriftelijk. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende training tot stand.
4. De deelnamekosten worden direct na de aanvang van de training gefactureerd.
5. Aanmeldingen worden gehonoreerd op volgorde van inschrijving.

Artikel 5. Prijzen van open training

1. Bij inschrijving via een inschrijfformulier gelden de tarieven, zoals deze zijn vermeld in de meest recente documentatie die door Arpa zijn verspreid, ongeacht of de opdrachtgever deze kent.
2. Bij inschrijving door middel van invulling van het formulier via internet en verzending per e-mail gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding op internet zijn vermeld.

Artikel 6. Annulering open training door de opdrachtgever

1. Kosteloze annulering door de opdrachtgever van de overeenkomst van een open training is mogelijk tot 4 weken voor de geplande eerste trainingsdag, na schriftelijke kennisgeving.
2. Bij annulering tussen vier en twee weken voor de eerste trainingsdag wordt 25% van de kosten in rekening gebracht. Daarna zijn de volledige deelname kosten verschuldigd, waarbij in geval van overmacht de opdrachtgever een andere medewerker kan laten deelnemen.
3. Annulering door de opdrachtgever van de trainingsovereenkomst na aanvang van de training is niet mogelijk.

Artikel 7. Overeenkomst tot Besloten training

1. De overeenkomst met betrekking tot het vastleggen van een besloten training komt tot stand door het retourneren van de ondertekende opdrachtbevestiging.
2. De inhoud van de opdrachtbevestiging geldt als weergave van de overeenkomst. Een afwijkende acceptatie van de opdrachtbevestiging geldt als verwerping van de oorspronkelijke opdrachtbevestiging. Een nieuwe opdrachtbevestiging zal worden verstrekt.

Artikel 8. Prijzen van Besloten training

De trainingsprijs die is vermeld in de offerte is slechts bindend gedurende de geldigheidsduur van die offerte.

Artikel 9. Annulering Besloten Training door de opdrachtgever

1. Bij annulering van de besloten training voor de afgesproken datum is het volledige bedrag verschuldigd uitgaande van 25 deelnemers.
2. Indien een deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de training, is vervanging door een andere deelnemer van de opdrachtgever mogelijk. Voor deze vervanging is de opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd.

Artikel 10. Annulering door Arpa
Arpa behoudt zich het recht voor de training te annuleren tot uiterlijk drie dagen voor de eerste trainingsdag. De opdrachtgevers worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. Arpa zal het door de opdrachtgever vooraf betaalde bedrag restitueren. Indien mogelijk biedt Arpa de opdrachtgever een alternatief aan. Indien de opdrachtgever hiervan gebruik maakt worden vooraf betaalde bedragen niet gerestitueerd.

Artikel 11. Vervanging trainer

Arpa is te allen tijde gerechtigd een trainer te vervangen door een andere trainer.

Artikel 12. Annulering consultancy afspraak

Met betrekking tot annulering van reeds ingeplande consultancy afspraken, gelden de volgende voorwaarden:

- Van werkzaamheden die 8 of minder werkdagen van te voren worden verplaatst / geannuleerd worden, wordt 20% van de kosten in rekening gebracht.
- Van werkzaamheden die 6 of minder werkdagen van te voren worden verplaatst / geannuleerd worden, wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.
- Van werkzaamheden die 4 of minder werkdagen van te voren worden verplaatst / geannuleerd worden, wordt 100% van de kosten in rekening gebracht

Artikel 13. Betaling

1. Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor Arpa voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

1. Met betrekking tot de uitgebrachte adviezen kan Arpa nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de uitvoering en de gevolgen daarvan.
2. Arpa is nimmer aansprakelijk voor schade aan eigendommen van opdrachtgever, deelnemer(s) en derden, noch voor stagnatie- of gevolgschade.

Artikel 15. Intellectuele eigendom

1. Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de training, het trainingsmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de training worden door Arpa voorbehouden.
2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Arpa is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte trainingsmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 16. Reclame

1. De opdrachtgever dient een reclame met betrekking tot de uitvoering van de trainingsovereenkomst of een met de training samenhangende administratieve procedure schriftelijk kenbaar te maken binnen 8 dagen na aanvang van de training en deze te richten aan Arpa. Aangaande de reclame zal een schriftelijke reactie volgen. Reclame met betrekking tot de uitvoering van consultancy activiteiten dient binnen 8 dagen na uitvoering schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. 
2. Reclames aangaande de factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk kenbaar te worden gemaakt, waarna de afhandeling eveneens schriftelijk zal plaatsvinden.

Artikel 17. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.