Arpa Training en Consultancy BV

Algemene Voorwaarden MBL

Aanvullende voorwaarden Master in Business Learning (MBL)

Versie oktober 2015: Aanvullende voorwaarden MBL

Naast de Algemene voorwaarden van Arpa Training en Consultancy BV 2012 gelden voor het MBL-traject aanvullende voorwaarden.

Artikel 1. Definities

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een training of consultancy is gesloten.
Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan een training deelneemt.
Training: cursus, training, workshop, of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
Consultancy: coaching en consultancy; voor MBL-bedrijven hanteert Arpa consultancy naar waarde. MBL-traject: traject waarin organisaties vier jaar werken aan het vormgeven van een lerende organisatie op basis van het gedachtegoed Lean, Learn en democratische bedrijfsvoering.

Artikel 2. Inschrijving en bevestiging

1. Inschrijving voor het door Arpa te verzorgen MBL-traject vindt plaats door het inzenden van het volledig ingevulde inschrijfformulier door de opdrachtgever.
2. Arpa bevestigt een inschrijving steeds schriftelijk. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan het vierjarig MBL-traject tot stand.
3. Aanmeldingen worden gehonoreerd op volgorde van inschrijving.                                                                              
4. Bij voldoende inschrijvingen start het MBL-traject in december 2018 met een kick-off.

Artikel 3. Aanwezigheid

1. Het MBL-traject is een vierjarige opleiding opgebouwd uit twaalf studieblokken van drie dagen.
2. De trainingsdagen vinden plaats op woensdag, donderdag en vrijdag.
3. In het belang van de deelnemer en de groepsdynamiek is aanwezigheid verplicht.           4. Gedurende vier jaar mag de deelnemer één dag verstek laten gaan. Bij hoge uitzondering én in goed overleg kan hierin worden afgeweken.

Artikel 4. Consultancy naar waarde

1. Speciaal voor MBL-bedrijven (organisaties die deelnemen aan het MBL-traject) hanteert Arpa consultancy naar waarde.
2. Bij inzet van consultancy en coaching door Arpa zal Arpa het normale tarief kenbaar maken en vervolgens in samenspraak met de opdrachtgever de waarde bepalen van de geleverde dienst.

Artikel 5. Betaling en annulering

1. Het vierjarig MBL-traject wordt jaarlijks vooraf gefactureerd.
2. Om het niveau van het MBL-traject te kunnen waarborgen hanteert Arpa bij annulering door de deelnemer annuleringskosten.
3. Bij annulering door de deelnemer gedurende het vierjarig MBL-traject brengt Arpa drie duizend euro exclusief BTW annuleringskosten in rekening.                                                                                                    

Artikel 6. Wijziging van de voorwaarden

Eventuele afwijkingen op deze aanvullende voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.